Към Bard.bg
Как да се предпазим от негативните биоенергии (В. Василиев)

Как да се предпазим от негативните биоенергии

В. Василиев
Откъс

Човешката биоенергетика

Вселената е изградена много хармонично и природата ни го напомня във всичките си проявления. Всяка човешка стъпка ни поставя пред избора да опознаем и да живеем в хармония с природата или да нарушим тази хармония, естественото равновесие, здравето си и света, в който живеем. По силата на природните закони човекът е частица от космоса и биоенергията в него непрекъснато циркулира в организма, натрупва се, изразходва се, преразпределя се и се разпраща до различните органи и центрове в тялото му. Според трудовете на древните философи, и по-специално на учението за тантрите, движението на биоенергията в човешкото тяло се подчинява на определен природен закон. Човекът има седем основни биоенергийни центъра, наречени чакри. Всяка от тях подобно на акумулатор натрупва биоенергия и после я разпределя към органите и системите в организма, с които е свързана.

В човешкия организъм съществуват над двеста биоенергийни потока. Четиринайсет от тях са главни и са особено важни за живота. Три от потоците са основни. Това са гръбначно-мозъчният канал и двата биоенергийни канала, усукани около него. Индусите ги наричат Сушумна, Ида и Пингала. Но като цяло всички биоенергийни канали и потоци в човешкото тяло са определяни (особено в Китай и страните от Изтока като „система от чудодейни канали и меридиани“.

Физическото тяло на човека притежава и психофизично поле. То излиза от границите на материалното тяло и е изградено от няколко фини биоенергийни „тела-полета“. В езотеричната литература те се наричат ментално тяло, ефирно тяло, емоционално тяло, астрално тяло и висши тела на светлината. Всички те влизат в биоенергийната елипсовидна какавида (пашкул) около физическото тяло, по-точно образуват т.нар. аура, която се състои от псиплазма и микролептонни частици.

От всички точки в нашия организъм към чакрите и от тях самите се разпращат сигнали колко и за кой орган или система трябва да се достави определена енергия. Централната нервна система преработва тези сигнали и регулира биоенергийния обмен в целия организъм. Това разпределение на биоенергията се извършва автоматично на подсъзнателно ниво.

Магията работи с психофизическия и магнитния обмен на енергии в природата – тя се основава на него. Универсалният закон на хармонията в мирозданието позволява с помощта на магията да се извърши всякакво действие, целящо създаване или разрушаване на материята.

Здравето, както и болестта, се формира първо на духовно, фино енергийно ниво, а после се проявява в материалното тяло. От това следва, че за да е здрав, човек на първо място трябва да пази и защитава духовното и биоенергийното си прост­ранство.

 

Основни данни за геопатогенните

излъчвания

Геопатогенните зони са геофизични аномалии, които съществуват в земното пространство, а също и на определена дълбочина в земната мантия. Те са породени най-вече от земните лъчения. На Земята няма място, където тези зони да не се проявяват. Те опасват като своеобразна мрежа цялото земно кълбо. Зоните присъстват навсякъде: в дадено помещение, в полето, в гората, в града и т.н. Особено силно се проявяват над пресечните точки на природните подземни водни потоци, а също и в райони, силно променени от антропогенната разрушителна дейност на човека (например на ядрения полигон в Семипалатинск и т.н.). Когато някой дълго пребивава в такава зона, това се отразява отрицателно на здравето му. Учените смятат, че съществуват две основни мрежи на гео­патогенни зони (съществуват и други, които не са достатъчно изучени): мрежата на Хартман (с размер на отворите 2 х 2,5) м и мрежата на Кури (с размер на отворите 6 х 6 м, разположена на 45° спрямо мрежата на Хартман.

В резултат на проучвания е установено, че върху човешкото здраве влияе не само цялата площ на геопатогенните полета, а и т.нар. геопатогенни възли. Особено опасни в помещението са местата с възли, които се падат при главата на леглото, в средата на фотьойла, стола и т.н., т.е. там, където човек престоява дълго време.

Класификация

на геопатогенните възли:

Геопатогенните възли са положително (по посока на часовниковата стрелка завихрено въртене на биоенергията) или отрицателно (въртене на биоенергията, обратно на часовниковата стрелка) заредени.

Отрицателно заредените геопатогенни въз­ли се класифицират в два типа:

Първи тип – биоенергията на тези места има разрушителна насоченост на атомно ниво и излиза от планетарното ядро. Затова те са опасни за човешкото здраве.

Втори тип – тези възли имат завихрено въртене на биоенергията, обратно на часовниковата стрелка, но за разлика от първия тип са полезни и имат естествен космически произход. На такива места обичат да си почиват котките. Там тези животни, които притежават отрицателно природно биополе, се разтоварват от лошата негативна биоенергия, която се образува в тялото им в процеса на тяхната жизнена дейност. Негативният биоенергиен заряд или заболяването излиза по спирала в завихрено въртене в тези възли не само при котките, но и при човека. Котките винаги намират такива места интуитивно и са точни биолокационни индикатори за откриването им.

Много е лесно да се определи вида на отрицателно зареден геопатогенен възел с помощта на биолокационна багета или махало. След определянето му човек трябва да излезе от него и да се премести на неутрално място – свободна от геопатогенно излъчване територия в геопатогенната мрежа, и на принципа да–не, използвайки биолокационните индикатори, да попита дали този възел е изтеглящ с космически произход или разрушаващ на атомно ниво.

Всички положително заредени геопатогенни възли имат космически произход и представляват енергийни стълбове, чиито върхове се намират далеч от земната гравитация. От тях човек може да се зарежда с биоенергия, но е опасно за здравето му да пребивава в съприкосновение с тях продължително време, както и когато пребивава в съприкосновение с другия вид възли.

Наред с това те са места, където обичат да си почиват кучетата. Въпросните животни ги определят интуитивно. Кучетата имат положително заредено природно биополе и са своеобразни биоенергийни донори. Положително заредените геопатогенни зони действат хармонизиращо на здравословното им състояние. В повечето случаи те са свързани помежду си с биоенергийни полета или стени и образуват цял масив от заредена територия с неутрална зона вътре в секторите си. Геопатогенните масиви, изградени от отрицателно заредени възли, никога не се смесват с положително заредените геопатогенни „възли“ или масиви от такива възли.

Радиусът на всички геопатогенни възли независимо от класификацията им стига до 1 м в диаметър. Геопатогенните полета или стени имат ширина от 30 до 50 см и височина над земното ниво от няколко десетки метра (тези, които излизат от отрицателно заредените геопатогенни възли с разрушителна сила на атомно ниво) до десетки километри (тези, които излизат от положително заредените геопатогенни възли с космически произход).

Геопатогенните зони могат много точно да се установят чрез различни биолокационни индикатори, а също и чрез котките и кучетата.